റേഷൻകാർഡ് E KYC സമയം മാറി വേഗം എല്ലാവരും ചെയ്യണം.ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാതാകും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ഇപ്പോൾ റേഷൻകടയിലേക്ക് റേഷൻ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടിയെല്ലാം മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 42 ലക്ഷം വരുന്ന കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടപ്പിലായിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകൾ റേഷൻ കാർഡും എപിഎൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള വീടുകൾ കാണാം ഈ നിയമം ബാധകമാകുന്നതും .

   

എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ റേഷൻ കടയുടെ സമയം കൂടി ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഏഴു ജില്ലകളിൽ രാവിലെയും നിഷേധിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഉള്ള സംവിധാനമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മസ്ജിദ് ഇങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് ആണെങ്കിൽ കിടപ്പ് രോഗികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ വിരൽ പതിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും .

വയോധികളുടെ വിരൽ പതിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളും അപ്പോൾ ഇവരുടെയെല്ലാം മാസ്റ്ററിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇനി കേവലം 18 ദിവസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/BF8SnhOBYJc

Scroll to Top