ഈ നാളുകാർ നാളെ സന്ധ്യക്ക് വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ ആ വീട് രക്ഷപെടും

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെ മഹാശിവരാത്രിയാണ് സർവ്വശക്തൻ പൊന്നുതമ്പുരാൻ മഹാദേവൻ പരമേശ്വരൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന മഹാശിവരാത്രിയാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ .

   

ദിവസം വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് സന്ധ്യയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും അതേപോലെതന്നെ നാളെ വിളക്കുകൊളുത്തുന്നത് ഞാനീ പറയുന്ന നാളുകാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ആണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top