ക്ഷേമപെൻഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടാൻ 6 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈകളിലേക്കും ധനസഹായം കൈമാറും എന്നാണ് സംസ്ഥാനം സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആദ്യ കെടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെപ്റ്റംബറിൽ ആനുകൂല്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ പക്ഷേ പലർക്കും ഇപ്പോൾ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് .

   

എത്താതിരിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർക്കാരിന്റെ പരിശോധന പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ പകലിലേക്ക് വരുകയുമാണ് അർഹതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ അസുരൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് പ്രധാന നിർദ്ദേശം സർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്ന ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പദ്ധതിക്കും അർഹരാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രഹിതരായിരിക്കണം അത് കൊണ്ട് തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തണം.

എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള ആറോളം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൈകളിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകണമെങ്കിൽ ഇവർ മാസ്റ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/4SG_9cmcdbw

Scroll to Top