ഇതിലും നല്ലൊരു ദിവസം വരാനില്ല ഭഗവതിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഒന്നെടുക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മീനമാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് കൂടാതെ തന്നെ മീനഭരണിയും ചേർന്നുവരുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു ദിവസമാണ് മീനമേയും മീനമാസം ഒന്നാം തീയതിയും ചേർന്നു വരുന്ന ഈ ഒരു തിരുനാളിൽ തൊടുകുറി വിഷങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അച്ചട്ടമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

   

ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഈ ഒരു തിരുനാളിലും ഈ ഒരു മീനഭരണി നാളിൽ ഈയൊരു തൊടുകുറി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലും മൂന്ന് മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവതി ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് ഏകാഗ്രഹമാക്കി മനസ്സിൽ അമ്മയും ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് .

ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ചിത്രം ആ ഭഗവതി ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു വരം നൽകിയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top