റേഷൻകാർഡ് E KYC ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണെന്ന് വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തും മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങളിലെ റേഷൻ കാർഡുകൾക്കാണ് സർക്കാർ ഇലക്ട്രോണിക്കവസിയും അഥവാ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കംപ്ലൈന്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളുകൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്.

   

ഇപ്പോൾ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കും ഈ സംവിധാനം സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതും ഇത് പൂർത്തിയാക്കാത്തത് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വാസം മുതൽ ആനുകൂല്യം കുറയുമോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാസ്റ്ററിങ് പരിപൂർണ്ണ തോതിൽ അവസാനിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കേന്ദ്രസർക്കാർ പറയുന്നത്.

നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിലും ആ നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുറവുകൾ വരില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Q4lDS2PtQyk

Scroll to Top