ഇ ശ്രം കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 3000 വീതം മാസം പെൻഷൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ഗൃഹത് പദ്ധതിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാർഡുകൾ വിശ്രമം കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തത് നമ്മുടെ രാജ്യം എമ്പാടുമുള്ള സംഘടിത മേഖലയിലെ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംഘിത മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ചെറുകിട തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സർവീസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള നാളുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന കാടിന്റെ വിതരണം നടത്തിയത് .

   

ഇപ്പോഴും ഈ കാട്ടിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആണ് കോമൺ സർവീസ് എൻട്രറുകൾ മുഖേന കേന്ദ്രസർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കോമൺ സർവീസ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൗജന്യമായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കും ഈ കാടുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയമാണ് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിയം വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുകൂടാതെ നിലവിൽ 3000 രൂപ പെൻഷനും ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/FFTZtiRkKCM

Scroll to Top