ഈശ്രം കാർഡ് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാസം 3000 രൂപ ലഭിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രതോൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും കീഴിൽ രാജ്യത്തെയും സങ്കീർത്ത മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ധനസഹായങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 2021 ഓഗസ്റ്റ് 26നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാ ഈശ്രo കാർഡ് ആരംഭിച്ചത് പതിനാറിനും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സംഘിത മേഖലയിലെ ഏതൊരു തൊഴിലാളിക്കും ഈ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനും .

   

അതിനുശേഷം പോർട്ടറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും തോട്ടം മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ സ്വയം തൊഴിലിലെയും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ ഭക്ഷ്യവിതരണ തൊഴിലാളികൾ.

ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ബസ് തുടങ്ങിയവ ഓടിക്കുന്നവർ ആമസോണിനെ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഡെലിവറി ജീവനക്കാർ മീൻപിടുത്തക്കാർ മൺപാത്രത തൊഴിലാളികൾ ചായക്കച്ചവടക്കാർ ബാർബർ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികൾ ആശാരിമാർ തയ്യൽ കടക്കാർ പ്ലംബർ വെൽഡർ തുടങ്ങിയവർ ദിവസവേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/eD_SUoy4oz0

Scroll to Top