ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ അറിയിപ്പുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ മാസം 1600 രൂപ വീതം ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നവർ 2024 ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാനും വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കുളി തരുക സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ആണെന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ വിതരണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്.

   

വിഷുവിനെ മുൻപായി രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷനായി 3200 രൂപ കൂടി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് അതിനിടയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് എല്ലാം വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയും പേർക്ക് മാസത്തിൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ തടയും എന്നല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ വാർത്തയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

20023 സെപ്റ്റംബറിൽ ആണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാസ്റ്ററിംഗ് നടത്തിയത് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാതെ 24 പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പലരും മരിച്ചവരുടെ പേരുകളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/2uQRbm_72Ho

Scroll to Top