1600 രൂപ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക.. ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ??

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 1600 രൂപ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക പല ആളുകളുടെയും ഏകദേശം 23 ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സർക്കാർ ഇതേസമയം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പ്രൂവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂലമാണ് മലയാളികളുടെയും പെൻഷൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ബെൻസ് സേവന എന്നാണ്.

   

അടിച്ചു കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കാണുക അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻഷൻ സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ആധാർ നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷനടിയോ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പല ആളുകളും ഇത് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ പുനർവിവാഹിതരല്ല.

എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും മാർച്ച് 31ആം തീയതിക്ക് മുന്നാഴി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെതന്നെ വിധവാ പെൻഷൻ പല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കാർ അപ്പ്രൂവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്തോ അതോ അല്ലെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതേസമയം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം പല ആളുകളുടെയും പേര് പുറത്തായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top