പുതിയ മഹാമാരി H5N1 മനുഷ്യരിലേക്കും ജാഗ്രത

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ചു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന അറിയിപ്പ് കോവിഡ് മഹാമാരി ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മഹാമാരി ലോകത്തെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുമെന്നും കോവിഡിനേക്കാൾ നൂറും മടങ്ങ് ശേഷിയുള്ള പക്ഷിപ്പണിയും ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിച്ചേക്കും എന്നും എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലോകം വീണ്ടും ഒരു മഹാമാരിയെ തരണം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

   

എന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്ധർ കോഡിനേക്കാൾ ഭീകരമായ പക്ഷിയെ പനിയും ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിച്ചേക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് അമേരിക്കൻ വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത് രോഗബാധിതരിൽ 50 ശതമാനത്തിലേറെ മരണത്തിനായി കീഴടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് പക്ഷിയുടെ മതഭേഘമായനേയും കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ കണ്ടെത്തി അവതവേഗം ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു രോഗത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/aC_2DFaXiEM

Scroll to Top