മോദിജിയുടെ 2000 കിട്ടുന്നവർക്കിനി മാസം 3000 പെൻഷൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാജ്യം വെമ്പാടും ഉള്ള കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് കിസാൻ സമ്മാനം നിധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി വർഷം 6000 രൂപ അത് 2000 രൂപ വീതം മൂന്ന് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആളുകളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കർഷകർക്ക് മാസം തോറും 3000 രൂപ കൂടി ലഭിച്ച .

   

എങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാകുന്നു ഇത്തരം വലിയൊരു ക്ഷേമ പദ്ധതി കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ മന്ദൻ യോജന എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഗൃഹ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സമീപമുള്ള ഓൺലൈൻ സർവീസ് സെന്ററുകൾ വഴി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും കിസാൻ സമ്മാന നിധിയിൽ അംഗത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിന്റെയും കർഷകർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയെയും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തന്നെയും അതും 18 വയസ്സിനും മുകളിലുള്ള പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെയും കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പെൻഷന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/2H6E0nj1_iI

Scroll to Top