മോദിജിയുടെ 2000രൂപ 60 കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 3000 പെൻഷൻ|തിങ്കൾ മുതൽ ആരംഭം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിക്കാൻ സമ്മാന നിധി പദ്ധതിയുടെ 2000 രൂപ വാങ്ങുന്ന കർഷക ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മാസംതോറും 3000 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കിസാൻ മന്ദൻ യോജന എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതിയാണ് .

   

ഇത് ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും 18 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള വർക്കാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നതിനും അവസരമുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറിയും പെൻഷൻ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന തുക എത്രയാണോ അതിനെ അനുവാദികമായി കേന്ദ്രസർക്കാരും വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ തുക നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/ikfiAgzekYE

Scroll to Top