റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏപ്രിൽ റേഷൻ വിതരണം.EKYC വീണ്ടും തുടരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റേഷൻകാർഡ് എല്ലാ മലയാളികളും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ രണ്ടാമതായി ബയോമെട്രിക്ക് മസ്റ്ററിംഗ് മുൻഗണനാരേശൻ കാടുകൾക്ക് എന്നാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ മൂന്നാമതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും.

   

ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാന അർഹിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും എല്ലാം അറിയിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയും വേണം ഏറ്റവുമധ്യതേ പ്രധാന അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിതരണം മഞ്ഞനിറമുള്ള റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് നിലവിൽ 30 കിലോ അരി അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 കിലോ ഗോതമ്പ് രണ്ടു പാക്കറ്റ് ആട്ട തുടങ്ങിയവയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/T6xQ5mGbu2M

Scroll to Top