ക്ഷേമപെൻഷൻ ഏപ്രിൽ വീണ്ടും സഹായം കിട്ടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാന ജനങ്ങളുടെ അനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വിതരണം ഏകദേശം പൂർത്തിയാകാറായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതിയോടെ തന്നെ വിതരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടുമാസത്തെ എത്തുക രണ്ടുപേർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1600 രൂപ വീതം രണ്ടുതവണയായിട്ട് അതും മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഈ ധനസഹായം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

   

ഇനിയും ലഭിക്കാത്ത ജില്ല അവർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അതായത് ഏപ്രിൽ 14ന് മുൻപ് തന്നെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സഹകരണ സംഘത്തിലും പെൻഷൻ തുക എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അതും ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി തന്നെ കൈകളിലേക്കുള്ള വിതരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരണ ജീവനക്കാർ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തിയേയും കൃത്യമായിട്ടും ഈ തുക കൈമാറുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/zXVDfGbaBGA

Scroll to Top