വീട്ടിൽ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന 5 കാര്യങ്ങൾ, ഇത് വിട്ട് പോകല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും നിറച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വിഷുക്കാലം കൂടിയും കടന്നുവരുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ വീശുവും വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതിയാണ് മീനമാസം 31 ആം തീയതി അതായത് ഏപ്രിൽ 13ആം തീയതി രാത്രി 9:00 സൂര്യൻ മേള രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതായത് സംക്രമണം നടക്കുകയും മാഡം മാസം വിഷു പുലരിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് .

   

ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി രാവിലെയും കടന്നുവരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈയൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിഷുക്കണിയും എന്നു പറയുന്നത് വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനീ പറയുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ കണ്ണി ഒരുക്കുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ.

Scroll to Top