കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ……

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ നടയിൽ ആരും വന്ന ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവർക്ക് ഫലം ഉറപ്പാണ് എന്ന് സത്യമാകുന്നു അതിനാൽ ഇന്നും ഭക്തർ അമ്മയെയും ഒരു നോക്കു കാണുവാനും തങ്ങളുടെ വിഷമതകൾ മറക്കുവാനും തിരുനടയിൽ എത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ പണ്ട് വാഹന സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തും ഭക്തർ ഈ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കാൽനടയായി എത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ .

   

ഒരു ഭക്തൻ അമ്മയെ കാണുവാൻ കാൽനടയായിട്ട് അവിടെ എത്തി എന്നാൽ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ വൈകിയിരുന്നു ആ ഭക്തൻ അന്ന് രാത്രിയും അഭയം ലഭിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും അടുത്തുള്ള ഇലങ്ങളിലും മറ്റും അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നൽകിയില്ല അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ഇല്ലത്തെ.

നമ്പൂതിരി കളിയാക്കും വിധം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആ ദൂരെ കാണുന്ന വിളക്കിന്റെ അവിടേക്ക് ചെല്ലൂർ വയസ്സായ സ്ത്രീയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് അഭയം ചോദിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top