വീണ്ടും ക്ഷേമപെൻഷൻ 2 മാസ 3200 കൂടി| പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെട്ടി എത്തിച്ചേർന്ന് കാണും ഇനിയും 1600 ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ആയി ഒരു മാസത്തെ കൂടി ലഭിക്കാനുള്ളവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സാങ്കേതികപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിസരമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു .

   

കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ വിഹിതം അത് രണ്ടു മാസത്തെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 600 രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ വരെ പലർക്കും ലഭിക്കാനുണ്ട് ഈ തുകയുടെ വിതരണം സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഈയാഴ്ച തന്നെ ഈ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സാധ്യത ഇത് മാത്രമല്ല ആശ്വാസകരമായ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടി വരുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മാസ പഞ്ചാം സർക്കാർ നൽകേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/eu_agG79pEM

Scroll to Top