എല്ലാ ജില്ലകളിലും അറിയിപ്പ്| ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600ഇവരെ പുറത്താക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാന അർഹിക്കുന്ന ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗത നമ്മളെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പോലെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശമല്ല സർക്കാർ നൽകുന്ന സഹായമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

   

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 62 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകളാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യമാകുന്നത് ഇവരിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആനുകൂല്യമാകുന്ന അനർഹരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പരിശോധനകൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു വിവിധ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുക നിലവാര പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയും .

ഓരോ വ്യക്തികളും നേരിടേണ്ടി വരും വിധവാ പെൻഷൻ ഒക്കെ വാങ്ങുന്നവരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടത് നിലവിൽ ഈ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/5DU3gVG1SAE

Scroll to Top