ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത വീണ്ടും പെൻഷൻ ഡിസംബർ ജനുവരി കേന്ദ്രം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു 60 ലക്ഷം പേർക്ക് സഹായം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതിയാണ് മാസം 1600 രൂപ വീതം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകൾ വിഷുവിനെ മുന്നോടിയായിട്ട് കുടിച്ച് ആയിരുന്നതിൽ രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക 3200 രൂപ ധനവകുപ്പ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടുമാസത്തെ കൂടി ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ഈ മാസം ഒടുവിൽ നടത്തുന്നു എന്ന് വിവരമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

   

വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വിധവാ പെൻഷൻ ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിത പെൻഷൻ കൂടാതെ 16 ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിലെ പെൻഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ കുടിശികയായി കിടക്കുന്ന പെൻഷനുകളാണ് വിതരണം നടത്തുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലെ കുടിശ്ശികയായ 3200 രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/I1DjNRvjvco

Scroll to Top