ക്ഷേമപെൻഷൻ വീണ്ടും 3200 രൂപ ഏപ്രിൽ 29 ആരും മറക്കരുത്….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷനുകൾ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ മൂവാത്തി ഇരുന്നൂറു രൂപ ലഭിച്ചവർക്ക് ഈ മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി വീണ്ടും പെൻഷൻ വിതരണം ഉണ്ടാകും 2000 കോടി രൂപ വിതരണ കമ്പനിയിലേക്ക് സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രൂപീകരിച്ച വായ്പ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വായ്പ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ 3000 രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

   

ഇതിൽ 2000 കോടി രൂപ ഈ മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി ഏപ്രിൽ 29 30 തീയതികളിലൂടെ തന്നെ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യും പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് മറ്റു ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല 2000 കോടി രൂപ പെൻഷൻ വിതരണ കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പരമാവധി രണ്ട് മാസത്തെ ആനുകൂല്യം കൂടി നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് സർക്കാർ നൽകും.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ശേഷം ഇനി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 1600 രൂപ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വാർഷിക മാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചിരുന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/th61EpADxB8

Scroll to Top