വെള്ളാ നീല റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വെള്ളാനിലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ അവരുടെ അർഹത അനുസരിച്ച് മഞ്ഞ ചുവപ്പിലേക്ക് മാറുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതിനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തു വയ്ക്കുക ഒരുതരത്തിലുള്ള മാനന്തസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ.

   

നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട അറിയിപ്പുകൾ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗവൺമെന്റ് സേവനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തു വയ്ക്കുക പല ആളുകളും അർഹത ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോൾ വെള്ള റേഷൻ കാർഡുകളാണ്.

ഇപ്പോഴും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അതിനുള്ള അപേക്ഷ ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെതന്നെ വീടിന്റെ അളവ് സ്ഥിരമായി മരുന്നു കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രേഖ വിധവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റേയും ഒരേ ഏക്കറിൽ ഭൂമി താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യപത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top