ക്ഷേമപെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാന അറിയിപ്പ്….

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആനുകൂല്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷൻ അടുത്ത് 3200 ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും 3200 രൂപ കൂടി ഇവർ അടുത്ത ഉപകരണം ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇലക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആയിരിക്കും വിതരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക മെയ് മാസം ആദ്യ ആഴ്ചയോടെ തന്നെ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടു മാസത്തെ സഹായം നൽകുമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട.

   

ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഈസ്റ്റർ വിഷു പശ്ചാത്തലങ്ങളിലെ രണ്ടുമാസത്തെ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതു കൂടാതെ തന്നെ രണ്ടുമാസത്തെ കൂടി ഈ ഏപ്രിൽ അവസാന ആഴ്ചയിൽ വിതരണം ചെയ്യും എന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സേവന പെൻഷൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി 2000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കൺസോർസി രൂപീകരിച്ച് എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/BG0yBzEOyyU

Scroll to Top