പുതിയ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു… 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ഉണ്ടോ… 3200 സഹായം കിട്ടും…

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് കിസാൻ സമ്മാന നിധി പദ്ധതിയുടെ 16 കൊല്ലം 2000 രൂപ വീതമുള്ള ആനുകൂല്യം മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തഗഡ വിതരണം മെയ് മാസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിർണായ തീരുമാനങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്നത്.

   

ഇലക്ഷൻ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആനുകൂല്യം ഒന്നും തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഏപ്രിൽ മാസം തന്നെ സർക്കാറിന്റെ ഈ സഹായം സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേനെ 2000 രൂപയുടെ സഹായമാണ് ഒരു വർഷം പരമാവധി 6000 രൂപയാണ് ഈ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ആനുകൂല്യം മുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വർക്ക് മുടങ്ങിയ തുക ഉൾപ്പെടെ .

സർക്കാറും നൽകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുടങ്ങിയവർ അവരുടെ ഏതു ഭാഗത്തുള്ള പിശകാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സീഡിങ്ങിൽ ആണോ ഈ കെ വി ചെയ്യാത്തത് മൂലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സീഡിങ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം ഒക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/wBpdaxStU08

Scroll to Top