ക്ഷേമപെൻഷൻ പ്രധാന അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനും ആകുന്ന 52 ലക്ഷം പേരും ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പെൻഷൻ പലർക്കും ലഭിക്കാതെ വരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പെൻഷൻ ചില മാസങ്ങളിൽ കുടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സർക്കാർ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ്.

   

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തന്നെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് വീണ്ടും രണ്ടു മാസത്തെ ധനസഹായം 3200 രൂപ ധനസഹായം അടുത്ത ആഴ്ചയോടുകൂടി തന്നെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രത്യേകം എന്നാണ് സർക്കാരിന് ഭാഗത്തുനിന്നും അറിയിപ്പ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ആ സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ട് അതായത് അവകാശം എല്ലാം സർക്കാർ നൽകുന്ന ഔദാര്യം ആണെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/fx4QubM1_PY

Scroll to Top