സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ 1600 വിതരണം 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സൂര്യഭവനം പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇനിയും അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന വീടുകളിൽ ധനസഹായം സബ്സിഡി പ്രകാരം പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ വാട്ടിനെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെയും 2 കിലോ 60000 3 കിലോ വാർഡും അതിനു മുകളിലും ആണെങ്കിൽ പരമാവധി .

   

78,000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിൽ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് പ്ലാന്റും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കിലോക്ക് 2 കിലോ വാക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലെങ്കിലും 3 കിലോ വാട്ട് ആക്കി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സബ്സിഡിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കേന്ദ്രസർക്കാർ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/fk1DuNWjd3w

Scroll to Top