കുടുംബനാഥമാർ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന കാര്യം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരെയും എന്റെടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും മക്കളുടെ ദീർഘായുസ്സിനും മക്കളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം മക്കളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠനസംബന്ധം ആയിട്ടും തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടും ഒക്കെ ജോലികിലും യാത്രയിലും ദൂരത്താലയങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ്.

   

അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ രക്ഷാർത്ഥം അവരുടെ ദീർഘായുസ്സിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്നു പറഞ്ഞു തരണം അതേപോലെതന്നെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഒക്കെയുള്ള അമ്മമാരെയും അവർ പറയാറുണ്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണീറും പ്രാക്കും ഒക്കെ ഏൽക്കുന്നം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായി പഠിച്ച് വന്നതായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല വലിയ ദോഷങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിദ്യ വിജയം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വിദ്യയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ഐശ്വര്യവും ആരോഗ്യവും ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top