മോദിജിയുടെ 2000 ഏപ്രിൽ 30 മറക്കല്ലേ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാ വീടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ് കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയുടെ 2000 രൂപ ധനസഹായ പദ്ധതി തുക ഹൈബ്രി മുപ്പതാണെന്ന് അവസാന തീയതി നമുക്ക് ആനുകൂല്യം മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റതവണ പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ കോമൺ സർവീസ് സെന്ററിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു .

   

സ്മാർട്ട്ഫോൺ വഴിയും നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തവർക്കാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കിടു മുതൽ വിതരണം നടത്തിയത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇനിയും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി കഷ്ടകാ ഗുണഭോക്തർക്ക് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരുപക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തത് മൂലമാണ് ഇവർക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.0

https://youtu.be/o_8wJ_FNsFk

Scroll to Top