ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം പ്രധാന അറിയിപ്പ് 4 കാര്യങ്ങൾ അറിയണം|

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന 50 ലക്ഷത്തോളം ഗുണഭോക്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പെൻഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഏപ്രിൽ മാസം കൂടി പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ചുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കൂടി ശരിയായിട്ടുണ്ട്.

   

8000 രൂപയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ സർക്കാറിന് ഇത്രയും തൂക്കം ഒരുമിച്ച് ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടുമാസത്തെ തുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ അതാത് മാസങ്ങളിൽ ആനുകൂലനം ലഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഈസ്റ്റർ വിഷു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തതിനുശേഷം പിന്നീട് വിതരണം നടത്തുവാൻ സർക്കാർ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽപോലും .

ഈ മെയ് മാസം ആദ്യത്തെ ആയത്ത് തന്നെയും നമുക്ക് രണ്ടുമാസത്തെ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ധനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടമെടുക്കലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കൺസഷൻ രൂപീകരിച്ചേയും 2000 കോടി രൂപ പെൻഷന് വേണ്ടി തന്നെ സർക്കാർ കടമെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/KJ80fWyxxsU

Scroll to Top