രാശി പലകയിൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കണ്ട നേട്ടങ്ങൾ അത്ഭുതം….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെയും അക്ഷയതൃതീയ വരുന്നത് ഇനി അധികം ദിവസങ്ങൾ എല്ലാം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിരവധി ശുഭായോഗങ്ങളുടെയാണ് ഈ വർഷം അക്ഷയതൃതീയ കടന്നുവരുന്നത് അക്ഷയതൃതീയ നാളിൽ ഗജ കേസരി യോഗവും രാജയോഗവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് .

   

അതിനായിട്ട് ഈ സമയം അതായത് അക്ഷയതൃതീയ നാളിൽ ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗജ കേസരി യോഗത്തിന്റെയും രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഗജകേസരിയോഗത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഐശ്വര്യപ്രദവുമായ യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി തന്നെയാണ് ജോതിഷ പ്രകാരം കണക്കാക്കുന്നതും ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും ചേർന്നിട്ടാണ് ഗജകേസരിയോഗം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top