ഒരു രൂപ നാണയം എടുത്ത് ശിവ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ….. 100% ഫലം ഉറപ്പ്…

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ആശ്രയിക്കുന്നവരെയും ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ദേവനാണ് എന്ന മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഭക്തർക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന കൈ നിറയെ നൽകുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും തന്റെ ഭക്തനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒടുവിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകിയും തന്റെ ഭക്തനേയും വാനോളം എടുത്തു ഉയർത്തുന്നത് ആയിരിക്കും.

   

അത്ര വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് മഹാദേവൻ എന്നു പറയുന്നത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഒരിക്കൽ ഒരു ശിവ ഭക്തനേയും യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യുവാവിന്റെ പേര് കുബേരൻ എന്നായിരുന്നു കൂടിയ ദാരിദ്ര്യം മൂലം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന ദാരിദ്ര്യം മൂലം ഇനി അനുഭവിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി തീരുന്ന ഒരു യുവാവ് ആയിരുന്നു .

ഈ കുബേരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയും ദാരിദ്ര്യം മൂത്തതും എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ ഈശ്വരനെ വിളിക്കാൻ മാത്രമേ ആകുന്നുണ്ടോ വേറെ വഴി ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയും സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്ത ധനം എല്ലാം പണമില്ല കടം മാത്രം ദുരിതം മാത്രം എന്ന് കരുതി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യുവാവ് ഒടുവിൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറാൻ ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി കാണുക.

Scroll to Top