കേരള ക്ഷേമപെൻഷൻ സന്തോഷവാർത്ത 2 മാസത്തെ 3200 കിട്ടും പ്രധാന അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനും എല്ലാം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു അറിയിപ്പ് രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും 1600 രൂപയുടെ .

   

രണ്ടു കിടുക്കൾ അതായത് 3200 തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമോ ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ മാസം സർക്കാർ പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു പെൻഷൻ മുടങ്ങാതെ എല്ലാവരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും കൈകളിലേക്കും നൽകുമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വ പ്രമാണിച്ച് ഈസ്റ്റർ വിഷു സമയത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക്.

രണ്ടു മാസത്തെ ആനുകൂല്യം ഇതേ രീതിയിൽ ലഭിച്ചതാണ് ഇനി മെയ് മാസവും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് 20 30 നും ഇടയിലുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും അത് ഒരു മാസത്തെ എല്ലാം രണ്ടോ അതിലധികമോ മാസത്തെ ഒരു പക്ഷേ കാണും ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/i4H_0EOs4-0

Scroll to Top