ക്ഷേമപെൻഷൻ കിട്ടുന്നവർക്ക് സർക്കാർ വക 3 പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഗുണഭോക്താക്കളാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ആകുന്നത് 1600 രൂപ വീതമാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറുമാസത്തെ തൂക്കം കുടിക്കുകയായിട്ട് ഉള്ളത് ഈമെയ് മാസത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആറുമാസത്തോളം എടുക്കുന്നത് ഈ തുക എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂടാതെ ഇനി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് നിലവിൽ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ധനവകുപ്പ് അറിയിക്കുകയും.

   

ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ധനവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അറിയിപ്പ് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഈ അറിയിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും.

എത്തിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മുടങ്ങിയ പെൻഷൻ എല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ 4200 കോടി രൂപയോളം ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമോ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്രയും തുക സർക്കാരിനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/NRe1iHY9X18

Scroll to Top