പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 കിട്ടുന്നവർക്ക് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ജനപ്രിയ പദ്ധതിയെ ആനുകൂല്യമായിട്ടുള്ള കിസാൻ സമ്മാന നിധിയെ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്ന എല്ലാ കർഷകരും ശ്രദ്ധിക്കുക സമ്മാനം നിധിയുടെയും 2000 രൂപ മാത്രമല്ല കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണവും ഇത്തരം കാടുവഴി പരമാവധി മൂന്നലക്ഷം രൂപ എന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് 2024ലെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പുതിയ വായ്പാക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

   

നമുക്ക് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് വഴിയും കെസിസിയും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെസിസി ലോൺ ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സമീപമുള്ള ബാങ്ക് വഴി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും ഈസാൻ സമ്മാന നിധി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മുൻഗണന കൂടി നൽകിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആനുകൂല്യത്തിന്റെയും.

ഈ വായ്പയുടെ വിതരണം നടക്കുന്നത് അതായത് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ സബ്സിഡി വായ്പാ തുകയും സബ്സിഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണീയത എന്ന് പറയുന്നത് കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ ആനുകൂല്യം വീണ്ടും തുടരും എന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Lqfmtmx5-dk

Scroll to Top