നാളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ക്ഷേമപെൻഷൻ 6 മാസ 9600 സർക്കാർ അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച പെൻഷൻ പോലുള്ള കിബി നിർത്തുന്നതിനായിട്ട് ചില മാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്തകൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ധനവകുപ്പും നിലവിൽ പെൻഷൻ കമ്പനി പൂട്ടുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ .

   

ഉൾപ്പെടെയും നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിയെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും എന്ന് തരത്തിൽ ഒക്കെയാണ് എന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യ മാസത്തെ 50000 600 രൂപയോളം നമുക്ക് കുടിച്ച് ആകുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം കൂടിയാകുമ്പോൾ പക്ഷേയും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അറിയിപ്പുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മെയ്മാസം ജനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യ വിതരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/2Elnlvk_WPI

Scroll to Top