നാളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ PM കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി 6000 വിതരണം 2 കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാന നിധിയുടെ ആറായിരം ആകുന്ന കർഷകർക്ക് പ്രധാന അറിയിപ്പ് 224 25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വായ്പ പദ്ധതിക്കുള്ള അപേക്ഷ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയുടെയും കൃഷി ഭൂമിയും കൃഷി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് .

   

നമ്മൾക്ക് ഈ അനുകൂലത്തിനു വേണ്ടിയും നമ്മൾ സഹായത്തിനു വേണ്ടിയും ഇരുതന സഹായത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്മാനം നിധിയുടെ ആറായിരം കിട്ടുന്നത് ഈ സഹായം വാങ്ങുന്നവർക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷി ഭൂമിയെ സമർപ്പിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വാഴ്ത്തുന്നു വേണ്ടി സാധിക്കും പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് അവർ നൽകി വായ്പ നമുക്ക് .

ലഭ്യമാകുന്ന അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഈടില്ലാതെ ഒരു ലക്ഷത്തി 60,000 രൂപ വരെ മാക്സിമം സ്വന്തമാക്കാൻ വായ്പ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കെസിസി എന്നു പറയുന്ന കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീമെയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വായ്പ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/X3YipnoEkHM

Scroll to Top