ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഈ വരുന്ന അടുത്ത മാസം അതായത് ജൂൺ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂന്നു മാസ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ അക്ഷയയിൽ പോയിട്ടും റേഷൻ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടും അതേപോലെതന്നെ ഗ്യാസ് സബ്സിഡികൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്.

   

ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരുതരത്തിലുള്ള മത രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾ അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും വീഡിയോസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തു വയ്ക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ടെൻഷനും വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് .

എല്ലാവർഷവും അവർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും പെൻഷൻ അർഹരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും മസ്ജിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top