കുടിശ്ശികപെൻഷൻ ഡിസംബർ, ജനുവരി 1600 ആദ്യഗഡു വിതരണം മെയ് 20 മുതൽ ആരംഭിക്കും 60 ലക്ഷം പേർക്ക് സഹായം

നമസ്കാരം എന്ത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പഞ്ചാബി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് വളരെ സുപ്രധാനമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം നിശ്ചലമായിരിക്കും.

   

ഈ മാസം കൂടി ശരിയാകുമ്പോൾ ആറുമാസത്തെ പെൻഷൻ തൂക്കം കുടിക്കുകയായി തുടരുകയാണ് ഇത് കൂടുതൽ തീർക്കാൻ ഏകദേശം 4,800 കോടി രൂപ ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ ഈ തുക ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ഗുരുതരമായ തുടരുമ്പോൾ തന്നെ പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്ന പ്രശ്നമാണ് സർക്കാർ നേരിടുന്നത്.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ അതാത് മാസത്തെ പെൻഷൻ കൃത്യ സമയത്ത് നൽകുമെന്ന് ധനമന്ത്രിയെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏപ്രിലിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു 1600 രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/cX6DDsKiOV0

Scroll to Top