ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 കുടിശ്ശിക വിതരണം വീട്ടമ്മ പെൻഷൻ|ഗ്യാസ് അറിയിപ്പ്.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കുടിശ്ശികപെൻഷനിൽ രണ്ടുമാസത്തെ പരമാവധി നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശ്രമം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം 39ന് തന്നെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുണ്ടാകും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ധനവകുപ്പിന്റെ.

   

ഭാഗത്തുനിന്നും ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ മാസവും സഹായവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലുവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്നീട് കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇനി ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി അവശേഷിക്കുന്നത് .

ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സർക്കാർ പതിച്ചായി ഈ മധുര തന്നെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുടിച്ചു പരമാവധി തീർക്കുന്നതാണ് ലക്ഷ്യം കൊച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/bcKpgBoccFY

Scroll to Top