കാൻസർ കോശങ്ങളെ ഇനി തടയാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭക്ഷണം രോഗകാരണം ആകുന്നതിനോടൊപ്പം പല രോഗങ്ങളെയും അകറ്റാൻ സഹായിക്കും ആ നിയന്ത്രിതമായ കോശ വളർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചില അത്ഭുതങ്ങളെ തടയാൻ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആകും ക്യാൻസറിനെ തടയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം വെളുത്തുള്ളി കറികൾക്ക് ഒരു വിജ് കൂട്ടുകാർ മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ തടയുവാനും വെളുത്തുള്ളി സഹായിക്കും .

   

വെളുത്തുള്ളിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പന അർബുദം തടയും ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് അടങ്ങിയ മീറ്റ് കരോട്ടിൻ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പ്രതിരോധിക്കും ഈ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കാൻസർ വരാതെ തടയുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് ഇടപെട്ട് ദിവസം .

ഒരു ചെറിയ ബോൾ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് പച്ചക്ക് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളിനെ ക്യാൻസർ പറയാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നത് നിരവധി ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്ന സംയുക്തനേയും ആന്റി ഇൻഫ്ലമെറ്ററി ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/UXECY8l46ys

Scroll to Top