ജനൽ വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ളവർ അറിയേണ്ട വാസ്തു കാര്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു വീടിനെയും എട്ടു ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ആ 8 ദിക്കുകളിൽ വെച്ചേയും ഏറ്റവും സെന്റ്സിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഥവാ തെക്കുവശം എന്നു പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എട്ടു ഓരോ.

   

അധിപൻ ഉണ്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെയും അധിപൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിഭൻ എന്നു പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ യമ ദേവനാണ് അതായത് കാലൻ അതിനായി ഇരിക്കുന്ന വീടിന്റെ തെക്കേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം തെക്കു ദിക്കിനെ നൽകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top