ക്ഷേമപെൻഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തി 1600വീതം 60 ലക്ഷം പേർക്ക്

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സർക്കാർ അങ്ങനെ ആ വാക്കും പാലിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ കൂടിച്ചേ ഒരു ഗഡു 1600 രൂപ അല്പം മുൻപ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പലരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തുക ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എസ്എംഎസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ .

   

ചില ബാഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാം തുക എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നിരവധി ബാങ്കിലേക്ക് തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി തുക ലഭിക്കാനുള്ള അവരും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും മണിക്കൂറുകളിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക എത്തിച്ചേരും ഡിബിടി സംവിധാനം വഴി ഒറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/GQ0y74ZutZs

Scroll to Top