പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പോസ്റ്റ്ഓഫീസ് വഴി 755 രൂപയിൽ 15 ലക്ഷം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സമീപമുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുമായി 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 785 ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 ലക്ഷം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് 755 എടുക്കാൻ എല്ലാം 355 രൂപയിൽ എടുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പത്തുലക്ഷം രൂപ കിട്ടും 355 രൂപയാണെങ്കിൽ 5 ലക്ഷത്തിന്റെ സഹായം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹിക്കയാണ് നമ്മുടെ സമീപമുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് .

   

ആക്സിഡന്റിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് കാർഡ് പോളിസി എന്നു പറയുന്ന ആക്സിഡന്റിൽ ഇൻഷുറൻസ് നിലവിൽ അപകട മരണത്തിന് മാത്രമല്ല ഭാഗിക വൈകില്യങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസമായി ഈ പദ്ധതിയെ മാറുകയും ചെയ്യും അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ.

ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു ബാധ്യത പിന്നീടുണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഓരോ പൂര്‍ത്തിയാണ് സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഓഫീസുകളിൽ വഴി ഈ ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/dMAJ04FPj60

Scroll to Top