സുകന്യ സമൃദ്ധി സ്കീം 2024 മകൾക്കായി 55 ലക്ഷം വരെ കിട്ടുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതി

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജൂൺ മാസത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നതിന്റെയും തുടർക്ക ക്ലാസുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന്റെയും തിരക്കുകളിൽ ആണ് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ മികച്ച ഭാവിയെ കരുതി ഇത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വലിയൊരു തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെറിയ തുകയ്ക്ക്.

   

ആരംഭിക്കാവുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്ത്യയും 2 നിക്ഷേപ പദ്ധതികളാണ് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടും സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയും പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ചേരാം എങ്കിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി സ്‌കീമിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ചേരാവുന്നത് രാജ്യത്തെയും എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലും എസ്ബിഐ പോലെയുള്ള.

ബാങ്കുകളിലും ഈ പദ്ധതികൾ ലഭ്യമാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയും ആദായനികുതി ഇളവും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ച തുകയ്ക്കും പലിശയായി സമ്പാദിച്ചത് പിൻവലിക്കുന്ന തുകയ്ക്കും നികുതിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/eD2QJJTFyHk

Scroll to Top