കിസാൻ 2000 രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു 2 കോടി വീടുകൾക്ക് അപേക്ഷ…

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ എല്ലാവരെയും ലഭിക്കുന്നുകൾ തുടങ്ങി ഉള്ളവരാണ് വിളിച്ചു കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ കർഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മാനം കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെയും അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പതിനേഴാം കേന്ദ്രസർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഫയലിൽ ഒപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും .

   

ഇനി വിതരണത്തിന്റെ തീയതികൾ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉള്ളൂ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ഏത് സംസാരിക്കുകയും കർഷകർക്ക് ഈ ഒരു വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള തീയതി ജൂൺ മാസം 20ന് ശേഷമായിരിക്കാൻ ആണ് സാധ്യത കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ കേബിൾസി പോലുള്ള ഒറ്റത്തവണ പുതുക്കൽ കിസ്സൻ സമ്മാനം .

നിധിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇളവ് ജൂൺമാസം 20 മുതൽ ക്യാമ്പുകൾ ആയിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോമൺ സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/QAHV5vYgLsM

Scroll to Top