ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും കിട്ടും 3000വീതം കേന്ദ്രപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ പെൻഷൻ നൽകും അതും മാസം 3000 രൂപ വീതം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സഹായം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്കാണ് 3000 രൂപ വീതം സഹായം നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാര്യക്കും.

   

ഭർത്താവിനും 3000 രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേമ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലവിൽ സർക്കാർ ജോലിയില്ലാത്ത പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ഇല്ലാത്ത സംഗീത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാം അതായുദ്ധം വിവിധ ജോലികൾ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പണി ചെയ്യുന്നവർ അതോടൊപ്പം.

തന്നെ മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരെ സേവനമ മേഖലയിലുള്ളവരെയും വിതരണ മേഖലയിലുള്ളവരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിവസ വേദനയും വിവിധ കമ്പനികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/iaoIZZqJob4

Scroll to Top