23 വയസ്സിൽ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടക്കില്ലെന്ന് ജ്യോത്സ്യൻ ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് കണ്ടോ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മാംഗല്യം നടന്നില്ല എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് യോഗം 40 വയസ്സിലാണ് ദിനേശൻ പണിക്കാർക്ക് മംഗല്യ യോഗം പറയുന്നതിനോടൊപ്പം വടക്കേ ചുമരിൽ ഇരുന്ന് പല്ല് ചിലച്ചപ്പോൾ അമ്മ ആദിയോടെ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ദിനേശ് പണിക്കർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചട്ടമാണ് എന്നാണ്.

   

അമ്മയുടെ കാരണമുണ്ടെ ദിനം എന്ന് ചാവാറായി പൂവാൽ പശുവും മൂന്നാം നാൾ പയർ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒളിച്ചുപോയ പൂച്ച തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്തിനും പിന്നിൽ പണിക്കരുടെ പ്രവചനം ആയിരുന്നു.

വയസ്സിൽ പണിക്കരുടെ ഒരു പ്രവചനം പ്രളയം വന്നാലും ശരിയും ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേടങ്ങി എന്ന് അമ്മയും കേരളത്തിലെ സകല ബ്രോക്കൻമാരെയും വിളിച്ചു പറയാൻ അച്ഛനും ആരെയും തലേയും മുറുക്കി ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടുമുഴിച്ചു ഞാൻ ഇരുന്നു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top