ഗൾഫിലുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ചെയ്യാവുന്ന 80 അധികം കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് .

   

ആണ് കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി വേക്കൻസി നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ് ആകാതിരിക്കാൻ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top