ജില്ല സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒഴിവുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി നടത്തുന്ന സ്ഥലം സംഘം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ്….., സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസ് ഉണ്ട് യോഗ്യത കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സേനയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ലെഫ്റ്റനന്റെ മേജർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ്നിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച .

   

സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിൽ കുറയാത്തവരെയും പരിഗണിക്കും ശാരീരിക അഭികാമ്യം…… എ സി ടെക്നീഷ്യൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യത ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത ഐടിഐ പിന്നെ വേണ്ടത് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിചയം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെയും മുഴുവനെയും കാണുക.

Scroll to Top