റേഷൻ വിതരണത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നു ആനുകൂല്യങ്ങൾ 10,000 രൂപ

നമസ്കാരം എന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അറിയിപ്പ് വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റേഷൻ കടകൾ മൊത്തത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുകയാണ് ഈ ഓണത്തോട് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പല റേഷൻ കടകളും ഇനി മുതൽക്കേ സ്റ്റോറുകൾ എന്നാവും അറിയപ്പെടുക സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന.

   

വിവിധ സേവനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെയും വിവിധ സബ്സിഡി ഉൽപ്പനകളെല്ലാം ഇനിയും ഈ റേഷൻ കടയിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് തുല്യ ആനുകൂല്യം തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ ഓർക്കുന്നതും സംസ്ഥാനത്തെ പല റേഷൻ കടകളിലും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ക്രമീകരണമാണ് നമ്മുടെ .

സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി റേഷൻ കടകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇവയൊന്നും റേഷൻ കടകൾ എല്ലാ പകരം സ്റ്റോറുകൾ അഥവാ കേരള സ്റ്റോറുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും അത് മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങൾക്കും മുൻഗണന കേന്ദ്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും 13 ൽ പരങ്ങൾ കൂടിയും ഈ കെ സ്റ്റോർ വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കും കൂടുതൽ കാണുക.

https://youtu.be/tvk5OGtiWlg

Scroll to Top