അമ്മമാർക്കും മാസ ധനസഹായം വീട്ടമ്മ പെൻഷൻ|സ്മാർട്ട്‌ കിച്ചൻ സ്‌കീം…..

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മാർട്ട് കിച്ചൻ എന്ന് പേരുള്ള പദ്ധതിയും സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് ഗ്രഹ ജോലികൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രകടന പ്രക്രിയയിലൂടെയും അറിയിച്ചതാണ്.

   

വീട്ടമ്മ പെൻഷൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ വാർത്തയ്ക്ക് കാലപ്പൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭിന്നശേഷി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അഥവാ വിധവാ പെൻഷൻ 1600 രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേതുല്യനിരക്ക് തന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്കും അവരുടെ ഗ്രഹിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യം ഉണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വീട്ടമ്മമാർക്കും അതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്കും ഒരു സഹായം നൽകി.

അവരെ കൈപിടിച്ചു ഭാഗമായിട്ട് വീട്ടമ്മ പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പദ്ധതി നാൾ ഇതുവരെയായിട്ടും നടപ്പിലായിരുന്നു എല്ലാം എന്നാൽ ഈ ഒരു ജനശമ പദ്ധതി കൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ഇതിന്മേൽ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/GWb8oGK4Ze8

Scroll to Top